Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Према измјенама и допунама Закона о управљању отпадом од 23.02.2018. године висина накнаде обрачунава се на основу КВАРТАЛНОГ извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом који обвезник плаћања накнаде, а који своје обавезе управљања отпадом није пренио на оператера, доставља Фонду, и то:

  • I квартал: јануар, фебруар, и март текуће године, најкасније до 20. априла текуће године,
  • II квартал: април, мај и јуни текуће године, најкасније до 20. јула текуће године,
  • III квартал: јул, аугуст и септембар текуће године, најкасније до 20. октобра текуће године,
  • IV квартал: октобар, новембар и децембар текуће године,најкасније до 20. јануара текуће године.

Обвезници који су пренијели своје обавезе управљања амбалажом и амбалажним отпадом на оператера, Фонду достављају ГОДИШЊИ извјештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом најкасније до 20. јануара текуће године за претходну годину.

Фонд обрачунава накнаду на основу поднесеног кварталног или годишнњег извјештаја и доноси рјешења о плаћању накнаде, односно о ослобађању од плаћања накнаде. Рјешењем о плаћању накнаде утврђује се висина накнаде , начин и рок плаћања.

Накнада за евидентирање уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за обављање послова праћења поднесених извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, вођење базе података, контроле и евиденције обвезника система управљања амбалажним отпадом.

Накнада за опште циљеве и накнада за специфичне циљеве уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.

За све додатне информације можете нам се обратити на mail адресу ambalaza@ekofondrs.org или телефоном на број 051 / 231 - 350.

Прописи којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 16/2018)

 Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Сл.гласник РС 58/2018)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 106/2015)

 

ОБРАСЦИ:

 

Образац 1  (латинични)

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ:

 

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2018. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2016. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2015. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2013. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2012. годину

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2019. All Rights Reserved.