Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Према измјенама и допунама Закона о управљању отпадом од 23.02.2018. године висина накнаде обрачунава се на основу КВАРТАЛНОГ извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом који обвезник плаћања накнаде, а који своје обавезе управљања отпадом није пренио на оператера, доставља Фонду, и то:

  • I квартал: јануар, фебруар, и март текуће године, најкасније до 20. априла текуће године,
  • II квартал: април, мај и јуни текуће године, најкасније до 20. јула текуће године,
  • III квартал: јул, аугуст и септембар текуће године, најкасније до 20. октобра текуће године,
  • IV квартал: октобар, новембар и децембар текуће године,најкасније до 20. јануара текуће године.

Обвезници који су пренијели своје обавезе управљања амбалажом и амбалажним отпадом на оператера, Фонду достављају ГОДИШЊИ извјештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом најкасније до 20. јануара текуће године за претходну годину.

Фонд обрачунава накнаду на основу поднесеног кварталног или годишнњег извјештаја и доноси рјешења о плаћању накнаде, односно о ослобађању од плаћања накнаде. Рјешењем о плаћању накнаде утврђује се висина накнаде , начин и рок плаћања.

Накнада за евидентирање уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за обављање послова праћења поднесених извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, вођење базе података, контроле и евиденције обвезника система управљања амбалажним отпадом.

Накнада за опште циљеве и накнада за специфичне циљеве уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.

За све додатне информације можете нам се обратити на mail адресу ambalaza@ekofondrs.org или телефоном на број 051 / 231 - 350.

Прописи којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 16/2018)

 Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Сл.гласник РС 58/2018)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 106/2015)

 

ОБРАСЦИ:

 

Образац 1  (латинични)

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ:

 

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2020. годину

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2020. All Rights Reserved.