Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

P9100003_smallerПод покровитељтвом Владе Краљевине Шведске, Агенцијa за развојну помоћ Шведске (СИДА), у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине Шведске (СЕПА), организовала je напредни програм обуке,уз међународно учешће, на тему: "Enviromental Governance ans Management with EU focus". Циљ програма, обуке је да се учесници из организације из којих долазе обуче да повећају у својим организацијама институционални капацитет за управљање и надзор над питањима заштите животне средине са аспекта испуњавања услова за чланство у Европској унији.

Програм обуке је конципиран садржајно и обухвата низ питања за које се учесници обучавају дужи временски период, а изводи се у више фаза. Први дио програма одржан је у Бриселу у периоду од 10.06.2012.- 16.06.2012. године. Други дио програма је одржан у периоду од 10.-27. септембра у Стокхолму, док је трећа завршна фаза програма планирана да се одржи у априлу мјесецу 2013. године у Љубљани, Република Словенија. Програм се састојао из девет модула:

 • Модул 1: Увод;
 • Модул 2: Институције ЕУ и политика заштите животне средине у ЕУ;
 • Модул 3: Управљање пројектом;
 • Модул 4: Изазови заштите животне средине;
 • Модул 5: Управљање и менаџмент заштите животне средине;
 • Модул 6: Законодавство у области заштите животне средине и међународна регулатива,
 • Модул 7: Економски и политички инструменати у заштити животне средине;
 • Модул 8: Апроксимација ЕУ acquis;
 • Модул 9: Евалуација програма.

На приједлог Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске од стране СИДА-е прихваћено је учешће мр Наташа Зрилић, помоћника директора за финансије и финансијски надзор. Поред представника Фонда , у програму су учествовали представници Влада земаља југоисточне Европе, односно, ресорно надлежних министарстава за питања заштите животне средине из земаља : Албанија, Македонија, Србија, Украјина, те представници Косова.

Уводни дио програма одржан је у Бриселу. Том приликом, учесници програма упознати су о карактеру Европске уније, њеном настанку, улози и значају. Након овога услиједила је посјета кључним европским институцијама: Европској комисији, Европском Парламенту и Европском Савјету министара (European commision, European Parlament and European Council of Ministries), као и Центру за ЕУ информaције (Centre for EU Information). Учесници програма практично су на терену упознати са радом европских тијела, њиховим основним задацима, циљивима и надлежностима. Посебно је била значајна посјета Европској комисији, у оквиру које су учесници програма имали прилику разговарати са представницима два директората, ДГ за проширење и ДГ за заштиту животне средине (Directorate General Enlargement and Enviroment). Овом приликом презентовано је европско законодавство из области заштите животне средине, инструменти за провођење ових политика, као и кључни кораци, активности, обавезе и задаци који се односе на процес чланства у Европској унији, са аспекта поглавља 27. Acquis Communitaire, заштита животне средине. Размјењена су мишљења у погледу достигнутог степена напретка, појединачно свих земаља у процесу члањења у Европску унији, као и обавеза које предстоје да се ураде, да би се у наредном периоду овај процес унаприједио и убрзао. Посебно је разговарано о сектору заштите животне средине, усклађивању законодавства унутар појединих земаља са законодавством Европске уније, као и свим евентуалним тешкоћама и проблемима, који се јављају у тим ситуацијама.

У оквиру дијела програма који је одржан у Бриселу учесници су имали прилику сусрести се и разговарати са представницима двије земље чланице Европске уније, Бугарском и Румунијом (Мс Svetlana Yhekova и Мс Violeta Dragu) које су презентовале властито искуство, достигнућа и тешкоће са којим су се суочили у процесу учлањења у ЕУ у сектору за заштиту животне средине. Један дио програма састојао се од обуке на тему управљање пројектима. Мр Anders Ingelstam, испред консултантске куће Ingelstam AS, ангажоване од стране Шведске агеције за заштиту животне средине упознао је присутне учеснике са садржајем, дијеловима и припремом пројеката, израдом пројектне документације. Овај дио програма детаљно је елабориран на наставку обуке у Штокхолму.

У току три радне седмице, за вријеме трајања наведеног програма, у Штокхолму, свакодневно су се одржавала предавања, семинари, радни састанци у Агенцији за заштиту животне средине Шведске, са повременим студијским посјетама, различитим локацијама, зависно од проблематике, која се анализарала. Централни дио програма односио се на израду пројекта, који је свако од учесника кандидовао приликом пријаве на програм. Зависно од садржаја појединих пројеката, формиране су пројектне групе, под окриљем службеника Агенције за заштиту животне средине Шведске - Coaching groups, који су имале задатак да помогну учесницима у припреми и презентацији пројеката, по методологији консултантске куће Ingelstam AS. Упоредо са савладавањем методологије, писања пројеката, према појединим модулима, свакодневно су одржавана предавања, која су укључивала практични дио, као и обуке, стицање вјештина за послове, из области заштите животне средине, који су повезани са легислативом ЕУ (нпр. припрема Position Paper, транспоновање директива у домаће законодавство, имплементација директива, лобирање у ЕУ итд..).

Програм је обухватао и велики број студијских посјета, које су саставни дио обуке,а на којима су се, на конкретним примјерима, учесници могли увјерити о имплементацији ЕУ директива у Шведској, од којих се могу посебно издвојити посјете:

 • еколошком граду у изградњи Norra djurgårdsstaden;
 • посјету рециклажним центрима Ragnsells и Bromma recycling;
 • посјета Административном одбору земље у Nyköping.

Током трајања програма у Штокхолму учесницима су представљени и примјери добре праксе у Шведској у погледу заштите животне средине, политике које се проводе, као и будући кораци у овој области. Запажања о посјети Шведској су више него позитивни. У читавој земљи постоји висок степен свијести о заштите животне средине, а који је посљедица дугогодишњег едуковања становништва о неопходности заштите животне средине. Оно на чему се посебно инсистира јесте сепарација отпада, наглашен је значај и важност ове области, те обрађена европска и шведска пракса на ову тему како са аспекта заштите животне средине тако и са економског значаја. Додатно, уочено је да постоји и велик број малих позитивних примјера, у шведском друштву у погледу заштите животне средине, који се се свакодневно примјењују, а који се могу имплементирати и са скромним средствима на овом подручју (велик број уређених паркова, дворишта и фасада зграда, кориштење бицикла, култура одласка у природу у слободно вријеме, одвојено сакупљање отпада, итд.).

У оквиру обуке сваки учесник је имао обавезу , како је то већ напоменуто, да припреми пројектну документацију за одређени пројекат са којим би се могло конкурисати код предприступних фондова ЕУ или других међународних асоцијација, чијом би се реализацијом и земља из које кандидат долази представила као земља која намјерава да прихвати и имплементира легислативу ЕУ у области заштите животне средине и у том циљу ради на реализацији пројеката којима се се ово настоји обезбједити.

У том смислу представница Фонда током трајања програма припремила је пројекат "Модел управљања амбалажом и амбалажним отпадом у Репулици Српској, усклађен са европском праксом и стандардима". Агенције за заштиту животне средине Шведске са своје стране обезбједила је подршку овом пројекту, Фонд има улогу да путем различитих међународних извора обезбједи средства која ће осигурати имплементацију пројекта.

У неформалном дружењу учесника , констатовано је да је успостављана мрежа, која може и треба имати значајну улогу приликом припреме пројеката за фондове Европске уније.

Може се закључити да је програм Краљевине Шведске, у Бриселу и Штокхолму, више него користан, те да ће стечена знања и искуства са ове обуке бити од вишеструког значаја за рад Фонда. Сви материјали кориштени приликом трајања програма, доступни су у Фонду,и користити ће се за сврхе даље обуке запослених у Фонду, као и заинтересованих изван Фонда а све у циљу унапређења постојеће ситуације у области заштите животне средине у Републици Српској.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.