Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Двадесет трећи сусрет правника Копаоничке школе природног права  одржан je у периоду 13.12-17.12.2010. године под општом темом ПРАВО И ПРОСТОР - ХАРМОНИЗАЦИЈА И ПРАВО НА РАЗЛИКУ. Сусрету је присуствовала и Наташа Савковић, виши стручни сарадник за правне, опште и кадровске послове у Фонду за заштиту животне средине Републике Српске.

Тематска садржина свих прилога домаћих и иностраних аутора прилагођена је Хексагону Копаоничке школе природног права, и то: право на живот, право на слободу, право на имовину, право на интелектуалну творевину, право на правду и право на правну државу.

За овај сусрет публиковано је 240 реферата који су распоређени у шест катедри и 24 секције. Објављени реферати обухватају четири тома  ПРАВНОГ ЖИВОТА бр. 9-12/2010, на четири хиљаде и сто страница штампаног текста. У оквиру прве катедре ПРАВО НА ЖИВОТ посебна тема је била ЕКОЛОГИЈА, и донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

У простору се потврђује друштвено биће човјека кроз сложене и бројне активности које се у њему одвијају и које утичу на стање животне средине. Циљеви развоја треба да уважавају начело одржавања динамичке биолошке и еколошке равнотеже здравих услова за живот човјека. Заштита, очување, управљање и планско коришћење простора је захтјев и потреба човјека изражена кроз његов однос према вриједностима. Такав однос обезбјеђује потребну хармонију између човјека и његових активности, с једне стране и очување наслијеђа са друге стране.

Стратешка процјена утицаја на животну средину као правни инструмент има важну улогу у примјени и усвајању планова, програма и, у оној мјери у којој је то примјерено, политика и закона. Шира примјена начела процјене утицаја на животну средину ће даље јачати систематску анализу њихових ефеката по животну средину.

Очување природног и културног насљеђа једног подручја, регије или континента могуће је кроз заједничко, усклађено дјеловање и предузимање мјера и активности корисника и не познаје границе, па зато обавезује све државе да својим нормативним, планским и другим мјерама спроводе очување природних и створених вриједности.

С обзиром на недјељивост стања животне средине од стања простора, просторно планирање представља важан инструмент за њену заштиту и унапређивање. Чињеница је да просторно планирање чине комплексни и цјеловити процеси који су својствени простору у цјелини, док су насељена мјеста, градови и региони само подручја гдје се ти процеси одвијају и рјешавају. Стога је планирање територија важан дио система развоја како на међународном (европском) плану, тако и на националном плану и може се посматрати само у простору као интегралној цјелини у циљу обезбјеђивања територијалне кохезије и спречавања да стихија урбанизације не угрози еколошку равнотежу свијета.

Овакав међуутицај просторног планирања, животне средине и одрживог развоја захтијева да се на међународном (европском) нивоу размотри потреба за креирањем правно обавезујућег инструмента у области просторног планирања, а недирајући у начело суверености држава на природним богатствима под њиховом јурисдикцијом. Тим инструментом утврдила би се основна начела просторног планирања и изградње у простору, дефинисао однос заштите животне средине и просторног планирања, кроз примјену механизма стратешке процјене, процјене утицаја на животну средину, однос индикатора животне средине и одрживог развоја у функцији просторног планирања, мониторинг који укључује мрежу просторних података и података о стању животне средине и извјештавање.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.