У складу са одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 16/18 ,70/20, 63/21 и 65/21) и Правилника о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада ("Службени гласник Републике Српске", бр. 87/20) за произведене или увезене производе који послије употребе постају отпад плаћа се накнада за оптерећивање животне средине ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА ОТПАДА, а у сврху покривања трошкова успостављања система управљања посебним токовима отпада. Висина накнаде обрачунава се на основу ПОЛУГОДИШЊЕГ извјештаја о управљању посебним категоријама отпада који обвезник плаћања накнаде доставља Фонду. Фонд обрачунава накнаду на основу поднесеног полугодишњег извјештаја о управљању посебним категоријама отпада и то:

  • 1) за прво полугодиште извјештаји се достаљају до 31. јула текуће године,
  • 2) за друго полугодиште до 31. јануара наредне године.

Накнада за посебне категорије отпада плаћа се за следеће производе:

  • 1) пластичне кесе за ношење, изузев биоразградивих пластичних кеса за ношење;
  • 2) батерије и акумулатора;
  • 3) гуме за моторна возила;
  • 4) електричне и електронске производе и опрему;
  • 5) минерална и синтетичка уља и мазива;
  • 6) моторна возила, изузев историјских и колекционарских моторних возила, као и моторних возила дипломатских, конзуларних и међународних представништва.

ОБВЕЗНИК плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који наведене производе ставља први пут у промет на територији Републике Српске. Извјештај се доставља Фонду на попуњеном ОБРАСЦУ, електронским путем на e-mail или на CD без потписа и овјере и на одштампаном попуњеном обрасцу (у папирној форми) поштом, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица.

На основу поднесеног извјештаја од стране обвезника, Фонд доноси рјешење о плаћању накнаде. Рјешењем о плаћању накнаде утврђује се висина накнаде, начин и рок плаћања.

Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.

Обрасце можете преузети овдје.

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ ИЗУЗЕВ БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА ЗА НОШЕЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ОПРЕМУ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНА И СИНТЕТИЧКА УЉА И МАЗИВА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ ИСТОРИЈСКИХ И КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА

 

Инструкције за плаћање накнада:

 

 Пластичне кесе

 Батерије и акумулатори

 Гуме за моторна возила

 Електрични и електронски производи и опрема

 Минерална и синтетичка уља и мазива

 Моторна возила

 

Прописи којим се уређује управљање посебним категоријама отпада:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 70/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада (Сл.гласник РС 87/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

 Правилник о измјени Правилника о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

 Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 63/2021)

 Исправка Закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 65/2021)

 

Правилници:

 

 Правилник о управљању истрошеним батеријама и акумулаторима

 Правилник о управљању отпадом од електричних и електронских производа

 Правилник о управљању отпадним гумама

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о управљању отпадним гумама

 Правилник о управљању отпадним уљима

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о управљању отпадним уљима

 Правилник о управљању отпадним возилима

 

Информациони систем за регистровање података о управљању отпадом:

 

 Уредба о "Информационом систему за регистровање података о управљању отпадом" (Службени гласник Републике Српске број 21/24)

 Упутство "Пријава корисника у систем"

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.